Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Barn som far illa i sin hemmiljö

Läs mer om viktig information gällande barn som far illa i sin hemmiljö.
Barn som far illa i sin hemmiljö är en kris som är väldigt negativ för barn. De negativa konsekvenserna är ett stort lidande för barnet och har även långtgående effekter på samhället som helhet. Många av dessa har en ökad risk att hamna i kriminalitet och andra missbruk senare i livet.

De direkta konsekvenserna av att fara illa hemma är psykiskt och emotionellt lidande. Detta i sin tur kan leda till en sämre utveckling och skapa problem med barnets självkänsla och självförtroende under uppväxten och in i vuxen ålder. Andra konsekvenser kan vara en ökad risk att prestera sämre i skolan.

Barn som far illa i sin hemmiljö kan utgöra en psykisk och fysisk misshandel eller exempelvis försummelse. Detta leder till långsiktiga negativa effekter på individens hälsa, utbildning och sysselsättning. Dessutom belastas samhällets system, rättssystemet och sjukvården av de komplexa behoven hos dem som drabbats av olika former av övergrepp.

Motverka att barn far illa

Det finns flera åtgärder och insatser som syftar till att kraftfullt och samordnat motverka att barn hamnar i problem i hemmet. Den tryggaste platsen för ett barn är alltid i hemmet och att utsättas för övergrepp där kräver omedelbara interventioner för att skydda barn från långsiktiga konsekvenser.

För att stödja barn i riskzonen behöver man först identifiera problemet i hemmet. Samhället stärker vanligtvis det sociala nätverket ett barn har genom förskola, skola och andra institutioner som kan upptäcka eventuella övergrepp mot barn i hemmiljön.

Bli medlem i Barnrättsgruppen

Det är viktigt att föräldrar känner att deras barn är skyddade. Barnrättsgruppen ansvarar för att skydda barn mot vanvård, utnyttjande och övergrepp i enlighet med barnkonventionen, svenska lagar samt andra tillämpliga lagar och regler.

För att ta del av alla förmåner som Barnrättsgruppen erbjuder kan föräldrar bli medlemmar.