Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Medlemskap Barnrättsgruppen

149 kr / månad

Skydda ditt barn vid oförutsedda händelser

Barnrättsgruppen tillämpar 60 dagars karens, vilket innebär att du behöver vara medlem i 60 dagar innan du kan få hjälp och assistans i ditt ärende. Karenstid finns till som en självrisk i ditt medlemskap och sker bara en gång. Det innebär att händelser som inträffat mot ditt barn inte kan handläggas om händelsen skett inom 60 dagar från att medlemskapet trätt i kraft.

Barnrättsgruppen försvarar barns och föräldrars rättigheter och integritet mot felaktiga ingripanden. Vi arbetar engagerat för att se till att barn och deras föräldrar inte utsätts för orättvisa eller onödiga ingrepp.

Alla insatser och ingripanden mot barn är inte bra. Därför finns Barnrättsgruppen som är med och skyddar barn som har varit med om felaktiga instatser och ingripanden som utförts av aktörer inom välfärden, exempelvis: myndighet, socialtjänst, kommun och sjukvård. Därtill kontrollerar vi aktörernas brister i deras åtaganden gentemot barn.

Gå med redan idag för att kunna ta del av allt skydd ditt barn får.

Välj antal barn

Mer information

Barn som växer upp i Sverige får ett förstärkt skydd tillsammans med Barnrättsgruppen. Barns uppväxt sker inte i enlighet med en mall. Det innebär att den ser väldigt olika ut beroende på många olika faktorer. Det är väldigt vanligt för barn i Sverige att komma i kontakt med landets alla institutioner och instanser, detta då Sverige har en av världens största välfärd, vilket innebär en förhöjd risk för instatser och ingripanden mot barn som kan försämra barnets framtid när varken vårdnadshavare eller barn har godkänt insatserna. Den svenska modellen resulterar i att föräldrar har ett mycket större ansvar än i många andra länder, vilket i grunden är bra.

Barnrättsgruppen vet att alla insatser och ingripanden mot barn inte är bra. Vi är med och skyddar barn som har varit med om felaktiga instatser och ingripanden som utförts av aktörer inom välfärden, exempelvis: myndighet, socialtjänst, kommun och sjukvård. Därtill kontrollerar vi aktörernas brister i deras åtaganden gentemot barn och att insatserna samt eventuell tvängsåtgärder efterföljts enligt lag.

Som utgångspunkt i medlemskapet använder vi alltid vårdnadshavarnas och barnets intressen för hur ett ärende ska skötas.

I Barnrättsgruppens medlemskap ingår juridisk hjälp till vårdnadshavare och deras barn, bland annat juridiskt skydd vid:

  • felaktiga insatser och ingripanden mot barn
  • kontroll av beslut
  • felaktiga tvångsåtgärder mot barn
  • rådgivning och stöd
  • rättelse, omprövning och överklagan i beslut

Så fungerar det – gå med tidigt för att räkna av din karenstid

Du kan när som helst köpa Barnrättsgruppens medlemskap. När du köper medlemskapet är det viktigt att du gör det så tidigt som möjligt. Grundvillkoret är att du måste ha varit medlem i 60 dagar för att kunna erhålla juridisk hjälp i ärenden som uppkommer efter denna medlemsperiod. Ju tidigare du går med desto snabbare räknas dina dagar.

Vi rekommenderar därför att du snabbt går med för att inte missa din rätt till juridisk hjälp i framtiden.

Alla har rätt att gå med

Alla som har barn i Sverige har rätt att bli medlem. Du uppfyller grundvillkoren när du blir medlem och har varit det under en sammanhängande period om 60 dagar. Endast medlemmar kan få juridisk hjälp av Barnrättsgruppen. Medlemmen måste till Barnrättsgruppen erlägga den obligatoriska månadsavgiften för att kunna erhålla juridisk hjälp.

För att ta del av fullständiga regler och villkor kan du läsa dessa här.

Korrekta bedömningar och vårdnadshavarnas intresse

När känner behov av att ha en rådgivare och samtalspartner i rättsliga frågor som rör instatser, ingripanden och tvångsåtgärder mot ditt barn så finns vi här.

Våra etiska principer

Vi gör gott, vi skadar inte, vi är rättvisa och vi respekterar självbestämmande och integritet.

Välj antal barn