Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Barnrättsgruppen

Barnrättsgruppen är en tjänst för medlemmar och tillhandahålls av bolaget med organisationsnummer: 559222-7085.

Grundvillkor

För att ha rätt till juridisk hjälp från Barnrättsgruppen behöver medlemmen uppfylla vissa villkor. Medlemmen kan få juridisk hjälp av Barnrättsgruppen när medlemmen uppfyller grundvillkoret att medlemmen har varit medlem i 2 månader. Med 2 månader avser 60 dagar. Medlemmen får ta del av tjänsterna från Barnrättsgruppen på den 60:e dagen av sitt medlemskap.

Medlemmen kan endast få hjälp i ärendet som uppkommit efter 2 månaders medlemskap. Det går inte få hjälp i ärenden som är historiska. Den som har varit medlem i minst 2 månader, har rätt till juridisk hjälp i tvångsåtgärder mot barnet.

Medlemsvillkor

Endast medlemmar kan få juridisk hjälp av Barnrättsgruppen . Juridisk hjälp erbjuds i tvångsåtgärder som berör barnet. Medlemmen måste till Barnrättsgruppen erlägga den obligatoriska månadsavgiften för att kunna erhålla juridisk hjälp.

Medlemsavgiften

För att bli medlem ska en avgift erläggas. Medlemsavgiften betalas månadsvis och ska betalas direkt till Barnrättsgruppen .

Medlemsavgiften finansierar den juridiska hjälpen som medlemmar betalar för. En del av medlemsavgiften går till administration som personalkostnader, IT och annan medlemsbehandling.

Barnrättsgruppen har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor. Vid ändring av medlemsavgifter, kan avgiften både sänkas och höjas, vilket gör att Barnrättsgruppen förbehåller sig rätten till årlig prisjustering. Grunder till ändring av medlemsavgifter kan vara ändring av skatter eller andra avgifter som påverkar verksamheten.

Vid prisändringar skickar Barnrättsgruppen information till medlemmen (1) månad innan ändringen sker. Prisändringen träder då i kraft (1) månad efter att informationen har skickats.

Avsluta medlemskap

Medlemmar i Barnrättsgruppen kan när som helst avsluta sitt medlemskap. För att avsluta medlemskapet ska medlemmen kontakta Barnrättsgruppen via e-post.

Ångerrätt

Medlemmar i Barnrättsgruppen har ångerrätt i 14 dagar. Ska medlemmen nyttja sin ångerrätt ska medlemmen kontakta Barnrättsgruppen via e-post inom 14 dagar. Full återbetalning av det erlagda beloppet kommer skyndsamt att betalas tillbaka till medlemmen.

För att kunna återbetala till medlemmen ska medlemmen ange ordernummer och för- och efternamn. Uppgifterna ska skickas till: info@barnrattsgruppen.se. Medlemmen ska ange ”Ångerrätt” i meddelandefältet i sitt e-postmeddelande.

Ovan villkor gäller mellan Barnrättsgruppen och medlemmen.

Bli medlem