Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Utvisning ur klassrummet – så fungerar det

Barn som får utvisning ur klassrummet.
Utvisning ur klassrummet är en åtgärd som skolor i Sverige kan använda när en elev beter sig störande. Utvisning kan ses som en straffåtgärd och en förebyggande åtgärd för att återställa ordningen och skapa en störningsfri undervisningsmiljö för alla elever.

Som förälder kan du bli medlem i Barnrättsgruppen. Detta ger dig och ditt barn extra skydd vid eventuella tvångsåtgärder mot ditt barn som varken du eller ditt barn inte vill ha. Tvångsåtgärder är auktoritära ingripanden från bland annat myndigheter, socialnämnden och kommunen.

Återkommande utvisningar är väldigt negativt

Om ditt barn är med om att uteslutas från klassrummet upprepade gånger kan det ha flera negativa konsekvenser. För det första kommer ditt barn att missa viktig undervisning, detta kan påverka ditt barns framtida möjligheter. Upprepad utvisning ur klassrummet kan även leda till att barnets självkänsla påverkas.

När utvisningen ur klassrummet är återkommande är det ett tecken på att barnet behöver mer stöd från skola och myndigheter som kan börja överväga olika tvångsåtgärder. Detta kan inkludera ingripanden från socialtjänsten

Så fungerar utvisning ur klassrummet

Reglerna för utvisning ur klassrummet varierar beroende på skolan och dess styrdokument, men det finns några generella principer som gäller. Här är några av de vanligaste reglerna och riktlinjerna för utvisning i svenska skolor:

  1. Lärarens befogenhet: Det finns olika saker en lärare får göra när en elev bryter mot skolans regler. För att upprätthålla ordning får läraren ensamt besluta om att utvisa eleven från klassrummet.
  2. Anledning till utvisning: Utvisning av en elev ur klassrummet ska vara motiverad. Om en elen beter sig störande, hotfullt, våldsamt eller använder olämpligt språk är det skäl nog för en utvisning.
  3. Tidsbegränsning: Utvisning av en elev bör vara tillfällig och tidsbegränsningen ska bedömas av läraren. Utvisningen kan vara från några minuter till hela lektioner beroende på allvaret i situationen.
  4. Dokumentering: Läraren som fattar beslut om utvisning ska dokumentera händelsen och informera skolledningen som kan ta till ytterligare åtgärder, exempelvis hos relevanta myndigheter om så krävs.
  5. Återvända till klassrummet: Eleven bör efter utvisningen kunna återvända till klassrummet för att kunna få delta i undervisningen igen.