Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Tecken på att man blivit sexuellt utnyttjad som barn

Ta reda på om ett barn har utnyttjats sexuellt.

Att förstå och identifiera tecken på att ett barn har utnyttjats sexuellt kan beroende på arten av övergreppen, ibland vara svårt att upptäcka. Det är dock av yttersta vikt att kunna skydda och stödja barn som faller offer för sexuellt utnyttjade. Tänk på att varje individ reagerar olika på traumatiska händelser och symtomen kan därför variera.

Enligt rapporterar så berättar inte de flesta barn som blir utsatta om övergreppen, utan väntar ibland lång tid efter att händelserna har skett. Oftast är inte övergreppen synliga, exempelvis syns inte alltid skador på genitala eller andra kroppsdelar. Avsaknaden av sådana tecken utesluter inte att barn blivit sexuellt utnyttjade.

Det viktigaste tecknet på att ett barn har varit utsatt för sexuellt utnyttjande är när barnet själv berättar om händelserna, men eftersom att barn inte alltid berättar om vad som har hänt är det viktigt att se förändringar i beteendet. Dock är det inte alltid enkelt att alltid förknippa beteendeförändringar med ett sexuellt övergrepp, men det kan finnas beteenden som kan bedömas vara en utsatthet för övergrepp.

VIKTIGA SIGNALER

 • Plötsliga beteendeförändringar, exempelvis: oro, ängslan, apati, nedstämdhet, aggression
 • Sexuellt beteende eller kunskap som är ovanligt för deras ålder
 • Tecken på självskadebeteende
 • Skador i underlivet eller i ändtarmsöppningen
 • Greppmärken på rumpa eller lår
 • Infektioner eller irritation i underlivet
 • Graviditet hos unga, i synnerhet under 15 år
 • Avvikande rädsla för vissa personer

DEFINATION AV SEXUELLT ÖVERGREPP

I internationella termer används en bred defination om vad sexuella övergrepp mot barn är. Att utstätta ett barn för handlingar som är sexuella när barnet på grund av sin ålder eller nivå av utveckling har begränsad förståelse, vilket mån som helst eller inte kan ge sitt samtycke, eller när handlingen bryter mot lagar i landet, eller när handlingar bryter mot kultur eller sociala förbud – är det ett sexuellt övergrepp beroende på var i världen det sker.

Exempel på sexuella övergrepp och dess defination för barn under 15 år samt tonåringar max 18 år är:

 • Övergrepp genom fysisk kontakt, exempelvis beröring eller genomfört samlag
 • Övergrepp utan fysisk kontakt, exempelvis genom att blotta sig, sexualisering på internet eller att få barn att ställa upp på sexualiserande bilder (pornografi)
 • Framställa barn i sexuell föreställning
 • Sexualhandel och trafficking

Statistik och forskning visar på att de flesta sexuella övergrepp mot barn begås av personer som är bekanta med offret och ofta befinner sig i barnets absolut närmaste krets. Förövarna kan vara familjemedlemmar, släktingar, vänner, grannar, lärare eller andra personer som har förtroendefulla relationer med barnet.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Inom den svenska sjukvården gäller (Socialtjänstlag 2001:453;14 kap. 1 §) som innebär att personal i sin yrkesutövning har en omedelbar skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten när de får vetskap om att ett barn misstänks fara illa. Sjukvårdspersonal anmäler ofta misstankar om brott till polisen och är särskilt uppmärksamma på misstankar om sexualbrott mot barn.

Om du har misstankar om att ett barn kan vara utsatt för sexuellt utnyttjande är det av yttersta vikt att du agerar snabbt och rapporterar det till myndigheterna. När du rapporterar detta till myndigheterna är det viktigt att du är så detaljerad som möjligt. Om du känner till vem förövaren är ska du ange namn på personen.

Viktiga nummer som du kan ringa vid misstankar om sexuellt utnyttjande av barn:

Vid nödsituationer: ring 112
Socialtjänsten i din kommun – sök på din kommun på internet
Polisens tipsnummer: 114 14