Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

När blev barnkonventionen lag i Sverige

Information om barnkonventionen.
Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Detta innebär att barnkonventionen nu är en integrerad del av den svenska lagstiftningen. Vidare innebär det att tillämpningen av lagar och andra författningar i Sverige måste ske i enlighet med att barnkonventionen tillämpas.

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om barns grundläggande rättigheter och är utformad för att skydda och främja barns välbefinnande. Sverige har åtagit sig att följa konventionens bestämmelser och rapporterar regelbundet till FN om hur man implementerar och följer upp konventionen.

Sverige hade en dominerande roll i arbetet med att ta fram hur barnkonventionen skulle regleras och implementeras, och landet var även ett av de första länderna i världen att göra konventionen giltig i lag.

Ytterligare information om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, även känd som barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990. Konventionen består av olika artiklar som fastställer olika rättigheter för barn och riktlinjer för hur dessa rättigheter ska skyddas och främjas. Barnkonventionen har 54 artiklar.

Här är några viktiga punkter som finns angivna i barnkonventionen:

  1. Icke-diskriminering
  2. Barnets bästa
  3. Rätten till liv, överlevnad och utveckling
  4. Rätten till uttryck
  5. Rätten till skydd från våld, övergrepp och försummelse
  6. Rätten till utbildning
  7. Rätten till hälsa
  8. Rätten till lek och fritid
  9. Skydd för barnets identitet

Vilka länder har barnkonventionen som lag

196 länder i världen har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna som står angivna i barnkonventionen. Vissa länder använder barnkonventionen som lag eller respekterar konventionen separat från lag mycket högt.

USA är det enda land som inte ratificerat barnkonventionen.