Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Information om orosanmälan för barn

En orosanmäla görs till Socialtjänsten i kommunen.
I Sverige är socialtjänsten en viktig institution i samhället som säkerställer att barn inte far illa. De som är sårbara, särskilt barn och unga vuxna i farozonen, kontrolleras närmare vid en orosanmälan. När en orosanmälan sker utvärderar socialtjänsten risker och säkerheten hos barn och om det finns underlag på att barn kan eller har skadats.

I enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av unga (LVU) har Sverige fastställt olika villkor och en legal ram för att säkerställa skydd av barn i riskzonen. En orosanmälan till socialtjänsten möjliggör närmare kontroll av barn för att se om det finns situationer som gör det möjligt för insatser och ingripanden.

Vem som helst kan skicka in en orosanmälan genom att informera socialtjänsten i kommunen. Det finns inga speciella mallar för orosanmälan, utan man kan skicka in en anmälan via e-post, telefon eller till och med brev. Orosanmälan ska innehålla information och observationer om ett barn som riskerar att fara illa. Efter mottagandet av orosanmälan kommer socialtjänsten att påbörja en utredning. Efter utredningen kan olika insatser och åtgärder påbörjas.

Vilka utmaningar har en orosanmälan?

Trots att syftet med en orosanmälan är att skydda barn har denna form av anmälan fått en del kritik. Den vanligaste kritiken är att flera orosanmälan innehåller falska eller överdrivna uppgifter och att detta kan leda till onödigt arbete för socialtjänsten och kränkning av den personliga integriteten hos både vårdnadshavare och barn som ofta behöver försvara sig mot uppgifterna.

Det finns en diskussion kring balansen mellan att skydda individens rättigheter och att säkerställa deras säkerhet.

Rättigheter som förälder vid orosanmälan

En orosanmälan till socialtjänsten är trots kritiken en mycket nödvändig process som ska se till att skydda de mest sårbara medborgarna men om den går fel till är det viktigt att vårdnadshavare får hjälp. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Denna lag är viktig att resektera, men om den inte respekteras kan förälrar få hjälp.

Om någon har varit med om en felaktig orosanmälan kan det leda till ökad oro för barn och vårdnadshavare, både juridiskt och mentalt. Vill du skydda dig och ditt barn kan du gå med i Barnrättsgruppen.