Barn som riskerar att fara illa

Barn som riskerar att fara illa

Information om att skrika på barn

Det finns en pågående diskussion det negativa och positiva med att skrika på barn som en uppfostringsmetod. Metoden är laddad med känslor och åsikter. Många föräldrar har stått inför dilemmat kring när och hur man ska uttrycka sin ilska eller frustration gentemot sina barn som gjort något dåligt.

Denna informationstext syftar till att utforska både de negativa och positiva aspekterna av att skrika på barn.

Negativa aspekter

  1. Emotionellt trauma: Att skrika på barn kan orsaka emotionellt trauma och ångest. Barn är känsligare för ett hårt tonläge och upplever skrik som en negativ känsla. Om föräldrar eller andra skriker på ett barn kan deras självkänsla försämras.
  2. Försvagad kommunikation: Skrikande kan leda till att ett barn försämrar sin kommunikation med föräldrar och andra personer i sin omgivning. Skrik kan försvaga barnets förståelse för andra människor, vilket också kan leda till social oro hos barnet.
  3. Skrik skapar aggressivt beteende: Barn lär sig genom att imitera andra, i synnerhet vuxna. Om de ser vuxna skrika på andra som ett sätt att konversera och lösa konflikter på, kommer skrikandet att normaliseras hos barnet. Det i sin tur kommer med stor sannolikhet leda till att barnet använder skrik som ett verktyg för att konversera och lösa konflikter på, även upp i vuxen ålder.

Positiva aspekter

  1. Omedelbar uppmärksamhet: Skrikande kan få omedelbar uppmärksamhet hos barnet i vissa situationer. Exempelvis kan det vara riktigt bra att skrika mot barnet om han eller hon befinner sig i en fara men aldrig i uppfostringssyfte.
  2. Gränssättning: I vissa fall kan skrikande användas som ett verktyg för att tydligt markera gränser och normer. Om barnet gått över gränsen ordentligt för vad ett acceptabelt beteende är kan ett skrik ibland få barnet att förstå bättre. Det är dock viktigt att förklara för barnet varför man skrikit och att skriket är en konsekvens av ett dåligt beteende samt att beteende och skrik inte är att föredra.

Tankar kring skrik

Det är viktigt att skrik mot barn i uppfostringssyfte inte gör dem rädda. Trots att det kan finnas situationer då omedelbar reaktion krävs är det föräldrarnas ansvar att vara medvetna om de negativa konsekvenserna av emotionellt trauma kan leda till. Om barnet i framtiden framkallar kommunikationsproblem kan skrik och föräldrarnas aggressivitet vara orsaken.

Det finns flera alternativa metoder för konflikthantering och uppfostran. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för sina barn. Det är viktigt att inte störa barnets utveckling, istället ska föräldrar främja en hälsosam relation.